JA slide show
 
หน้าหลัก
พิธีเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๓
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 08 กรกฏาคม 2020 เวลา 09:06

  

  

วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบพิธีเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาหฬบูช่า ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถวัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒/เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ,นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 08 กรกฏาคม 2020 เวลา 08:31

  

   

 

วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถวัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชปริยัติสนุทร  เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา, พระราชภาวนาพิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

อ่านเพิ่มเติม...
 
การอบรมพระสังฆาธิการ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 03 กรกฏาคม 2020 เวลา 14:49

  

  

  

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายธีรพงษ์ อินทร์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการอบรมพระสังฆาธิการ ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระกรรมวาจาจารย์ และครูสอนพระปริยัติธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 
เข้าร่วมการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2020 เวลา 14:23

    

    วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธีรพงษ์ อินทร์พันธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล, คณะทำงานกองงานเลขานุการ และพระวินยาธิการในเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยว โดยมีพระภาวนาประชานุกูลเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เป็นประธานการประชุม ณ วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
โครงการประชุมการขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส จังหวัดฉะเชิงเทรา
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2020 เวลา 10:17

    

    วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมการขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพุทธิรังษี โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระศรีกิตติเมธี เจ้าคณะจังหวัดฉะชิงเทรา (ธรรมยุต),พระราชภาวนาพิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ,คณะทำงานกองงานเลขานุการจังหวัดฉะเชิงเทรา,นายธีรพงธ์ อินทร์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทราหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมพิธี โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีและประธานคณะอนุกรรมการโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม ได้บรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการดำเนินงาน โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี ๕ส) ทั้งนี้ ได้มีการ ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) อย่างเคร่งครัด


 
คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบปัจจัยช่วยเหลือผู้ยากไร้ในอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2020 เวลา 09:10

      

      วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบปัจจัยช่วยเหลือผู้ยากไร้ในอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปใช้ในการสร้างและซ่อมแซมที่พักอาศัย โดยมีพระปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระครูโชติพัฒนากร เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา,พระครูธรรมประยุต เจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์,พระครูสุตวรญาณ เจ้าคณะอำเภอพนมสารคาม,คณะทำงานกองเลขานุการจังหวัดฉะเชิงเทรา,นายธีรพงษ์ อินทร์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทราและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา,หน่อยงานราชการอำเภอพนมสารคาม ได้ร่วมมอบปัจจัยช่วยเหลือดังกล่าว และมอบอาหาร น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการดำรงชีวิตให้แก่ผู้ยากไร้ด้วย

 
พิธีเปิดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่๒ (สอบซ่อม) วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ประจำปี ๒๕๖๓.
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2020 เวลา 13:43

                                  

       วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,นายธีรพงษ์ อินทร์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทราและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีเปิดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ (สอบซ่อม) ประจำปี ๒๕๖๓ ของสำนักเรียนคณธจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ณ สนามสอบวัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จัหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบ,พระราชภาวนาพิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา,พระภาวนาประชานุกูลเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว,พระครูโชติพัฒนากร เจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา,พระครูสุสุตวรญาณ เจ้าคณะอำเภอพนมสารคาม พระครูปริยัติธรรมกิจ เจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบ,คณะทำงานกองงานเลขานุการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี,เจ้าหนาที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก,เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธี ในการนี้ พระราชเวที รองเจ้าคณะภาค ๑๒, พระพิศาลศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ได้เมตตาตรวจเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้ด้วย โดยการสอบเป็นไปด้วยการเรียบร้อยและดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


ธรรมะพ่อแม่ครูอาจารย์

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์สำคัญ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์
บุคลากร

No images

ผู้บริหาร


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจระดับใด เมื่อมาติดต่อราชการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้66
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้102
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้300
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว490
mod_vvisit_counterเดือนนี้657
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1716
mod_vvisit_counterทั้งหมด153574