ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก วันที่ ๒ (วิชาธรรมวิภาค) พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 18 พฤษจิกายน 2019 เวลา 14:53


    

 

สนามสอบแห่งที่ ๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

  

    

สนามสอบแห่งที่ ๒ วัดผาณิตาราม อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทราและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวันที่ ๒ (วิชา ธรรมวิภาค)  ณ สนามสอบแห่งที่ ๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการเปิดสนามสอบและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบ พร้อมด้วยพระภาวนาประชานุกูล เจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว พระครูสุพัฒนพิมล เจ้าคณะอำเภอคลองเขื่อน คณะกรรมการคุมสอบ มีพระสงฆ์และสามเณร สอบนักธรรมโท จำนวน ๑๖๔ รูป นักธรรมเอก จำนวน ๑๒๔ รูป และในเวลา ๑๔.๐๐ น. ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบแห่งที่ ๒ วัดผาณิตาราม อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระครูธรรมประยุต เจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์  พระครูวิจิตรธรรมวิภัช เจ้าคณะอำเภอบางปะกง พระครูพิมลปัญญาคุณ เจ้าคณะอำเภอแปลงยาว  และคณะกรรมการคุมสอบ มีพระสงฆ์และสามเณร เข้าสอบนักธรรมชั้นโท จำนวน ๖๘ รูป นักธรรมชั้นเอก จำนวน ๔๑ รูป ซึ่งการสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย