การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบลและเลขานุการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2019 เวลา 14:33

     

    

วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทราและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ณ วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร  เป็นประธานเปิดการประชุม , พระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา , พระราชภาวนาพิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้ ได้รับความเมตตาจากพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี /ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชาชา รัฐ สร้างสุข บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  (สร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี ๕ ส) และนางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้บรรยายถวายความรู้เรื่อง การสนองงานคณะสงฆ์