พิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 29 มกราคม 2020 เวลา 16:32


   

  

   

วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ "๔๘ ปี วิถีปริยัติ นำปฏิบัติสู่สังคมไทย" ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีพระเทพเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม /รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๖ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี ,นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กล่าวถวายรายงาน ในการนี้ พระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา/ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ นักเรียน กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๒ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมในพิธี