การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565 ณ วัดโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระภาวนาประชานุกูล เจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เป็นประธานการประชุม, พระครูปริยัติธรรมกิจ เจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบ/เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา, คณะสงฆ์อำเภอบางน้ำเปรี้ยว,คณะทำงานกองงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา, นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว,ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้นำชุมชน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุม โดยได้มีการชี้แจงกำหนดการ หลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินการดำเนินงานโครงการฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมทั้งมอบหมายภารกิจในการจัดเตรียมสถานที่, เอกสาร/วีดีทัศน์ ที่จะนำเสนอ และการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้พิจารณาคัดเลือก บ้านคลองชวดตาสี หมู่ 9 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระดับจังหวัด ประจำปี 2565


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 38,036