การประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเชิงรุก โดยมี นายสิปป์บวร แก้วงาม ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม

ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 72,960