ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือการดำเนินงาน "ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคศาสนา และภาคสื่อมวลชน (๗ ภาคีเครือข่าย) ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 72,948