พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบโครงการลูกหลวงพ่อโสธรพันธุ์แม้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ วัดโสธรวราราม วรวิหาร โดยพระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร และพระราชภาวนาพิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการลูกหลวงพ่อโสธรพันธุ์แท้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูล) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับความเมตตาจากพระราชภาวนาพิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบพระบูชาหลวงพ่อโสธร, วัตถุมงคลหลวงพ่อโสธรและกล่าวสัมโมทนียกถา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายสุทธิชัย อิงคยะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทราและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ การดำเนินงานโครงการลูกหลวงพ่อโสธรพันธุ์แม้ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชู และสนับสนุนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนอยู่ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้เป็นบุคคลตัวอย่างของจังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนในสังคมไทย โดยจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลจาก ๑๑ อำเภอ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอละ ๑ ท่าน เพื่อเข้ารับรางวัลและเกียรติบัตร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
|


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,424