แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล

ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจ

1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 229,638